บริการที่สามารถใช้ได้

ACM Digital Library

 • ฐานข้อมูล ACM Digital Library -- คู่มือการใช้ pdfb-- (ช่วงเวลาให้บริการ 1 พ.ย. 57 - 31 ต.ค. 58)
  ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องจดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article review และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

ProQuest

 • ฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete -- คู่มือการใช้ pdfb -- (ช่วงเวลาให้บริการ 1 พ.ย. 57 - 31 ต.ค. 58)
  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึง สารสนเทศของบริษัทต่างๆ อีกมากกว่า 6,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ

ProQuest

 • ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses -- คู่มือการใช้ pdfb -- (ช่วงเวลาให้บริการ 1 พ.ย. 57 - 31 ต.ค. 58)
  เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full Text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก และปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ
  (การสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อขอ User Name และ Password ได้ที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ โทร 0 3641 2783 ต่อ 203)

SpringerLink Journalฐานข้อมูล SpringerLink - Journal  -- คู่มือการใช้ pdfb -- (ช่วงเวลาให้บริการ 1 พ.ย. 57 - 31 ต.ค. 58)
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997-ปัจจุบัน

dwosฐานข้อมูล WEB of Science -- คู่มือการใช้ pdf -- (ช่วงเวลาให้บริการ 1 พ.ย. 57 - 31 ต.ค. 58) 
เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference) และรายการอ้างถึง (Citing Article) ซึ่งครอบคลุมในสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ เช่น ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารมากกว่า 10,000 ชื่อ ให้บริการตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน

dmt04 ACSฐานข้อมูล American Chemical Society Journal (ACS) -- คู่มือการใช้ pdfb-- (ช่วงเวลาให้บริการ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 58)
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม และรูปภาพ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996


dmt02 EBSCO

 • ฐานข้อมูลออนไลน์ของบริษัท EBSCO
  (สามารถเข้าใช้ได้ทุกฐานข้อมูลของบริษัท EBSCO) (สามารถติดต่อขอ User Name และ Password ได้ที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ โทร 0 3641 2783 ต่อ 203)


 • EBSCO Discovery Service Plus Full text (EDS) -- คู่มือการใช้ pdfb-- (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 58) เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับ เพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น  ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search)

  eBooks on EBSCOhost หนังสือออนไลน์ที่ผสานฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์เพื่อการใช้งานอย่างง่ายของ EBSCOhost ทำให้ eBooks on EBSCOhost สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย อาทิเช่น การเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม, ขั้นตอนการดาวน์โหลดอย่างง่ายดาย เข้ากันได้ดีกับคอมพิวเตอร์ทุกประเภท รวมทั้งอุปกรณ์พกพาทุกชนิด, การ Download Offline ที่ผู้อ่านสามารถอ่าน eBook ได้โดยไม่ต้องอาศัยสัญญาณอินเทอร์เน็ต, การจดบันทึก, การพิมพ์, การอีเมล์, การทำอ้างอิง และอื่นๆ

  ฐานข้อมูล Academic Search Complete (ช่วงเวลาให้บริการ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 58) ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็ม มากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่มานุษวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฏหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่นๆ

  ฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete (ช่วงเวลาให้บริการ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 58) เป็นฐานข้อมูลชั้นนำระดับโลก เพื่องานวิจัยที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ CMMC ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ Mass Media Articles Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอื่นๆ อีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อการทำงานวิจัย และเป็นข้อมูลในการอ้างอิง CMMC ยังครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ. 1915 CMMC รวบรวมคำศัพท์ด้านการสื่อสารจำนวนมากมายและการเรียกดูข้อมูลอ้างอิงที่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ CMMC ยังรวบรวมประวัติผู้เขียนจำนวนมากกว่า 5,400 โปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่สุด, อ้างถึงมากที่สุดและการสืบค้นที่พบบ่อยที่สุดสำหรับผู้เขียนในฐานข้อมูล

  ฐานข้อมูล Computer & Applied Sciences Complete (ช่วงเวลาให้บริการ 1 ม.ค. - 12 ธ.ค. 58) ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล ค.ศ. 1965-ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิม และงานวิจัยและเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัย ที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชือเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์, ทฤษฏีและระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเทคโนโลยีใหม่

 • ฐานข้อมูล Education Research Complete (ช่วงเวลาให้บริการ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 58) เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสำหรับงานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัย ไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ

  ฐานข้อมูล H.W.Willson 12 subjects (ช่วงเวลาให้บริการ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 58) เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science
  Applied Science & Technology Full Text
  Art Full Text
  Biological & Agricultural Index Plus
  Business Abstracts with Full Text
  Education Full Text
  General Science Full Text
  Humanities Full Text
  Index to Legal Periodicals & Books Full Text
  Library Literature & Information Science Full Text
  OmniFile Full Text Mega
  Readers'Guide Full Text Mega
  Social Sciences Full Text

dmt03 ScienceDirect

 • ฐานข้อมูล ScienceDirect -- (ช่วงเวลาให้บริการ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 58)
  เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ.1995-ปัจจุบัน

dm20 OPAC

dm32 ebrary

 • ห้องสมุดข่าว matichon e-library -- คู่มือการใช้ pdfb -- (ช่วงเวลาให้บริการ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 58) 
  บริการสืบค้นที่ครอบคลุม ฐานข้อมูลจาก สื่อสิ่งพิมพ์ มากที่สุดกว่า 25 ฉบับ ในเมืองไทย
  ทางเลือกใหม่ในการสืบค้น และติดตามข้อมูล ในหมวด และหัวเรื่อง ที่ต้องการ ในรูปแบบของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอื่นๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ง บุคคลสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจทุกประเภท (สามารถติดต่อขอ User Name และ Password ได้ที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ โทร 0 3641 2783 ต่อ 203)

dm11 TDCฐานข้อมูล TDC -- คู่มือการใช้ pdfb-- 
โครงการสร้างฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) เป็นกิจกรรมหนึ่ง ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thailis) ซึ่งเป็น เครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อ ประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล จัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็มพร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของห้องสมุดในประเทศ ตลอดจน ให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุด

dm27 EndNote Webโปรแกรม EndNote Web -- คู่มือการใช้ pdfb --  
เป็นโปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรมซึ่งทำงานบนเว็บ (Web), จัดการและจัดเก็บรายการทางบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงได้ อย่างเป็นระบบ, สร้างกลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล (your personal group) ซึ่งจัดเก็บข้อมูลได้มากถึง 10,000 รายการอ้างอิง, เข้าใช้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, มีรูปแบบบรรณานุกรมที่หลากหลาย ต่อการใช้งานมากกว่า 3,200 รูปแบบ, สืบค้นและถ่ายโอนข้อมูลอ้างอิง จากฐานข้อมูลออนไลน์กว่า 100 แหล่งข้อมูล, "Cite-While-You-Write" มีหน้าที่สำคัญ ในการช่วยนำข้อมูลที่จัดเก็บมาใช้อ้างอิง ในผลงานวรรณกรรม ได้อย่างรวดเร็ว ตามรูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้อง

dm30 iGLibrary

 • ฐานข้อมูล IG Publishing eBooks --คู่มือการใช้ pdfb --
  IG Publishing เป็นสำนักพิมพ์ที่ร่วมมือกับสำนักพิมพ์ชั้นนำมากกกว่า 100 สำนักพิมพ์ ทั้งที่เป็นสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย สมาคมวิชาชีพ เช่น Business Expert Press, Columbia University Press, Elsevier, F.A.Davis, Hart Publishing, iSmithers Publishing, SciTech Publishing, University of Chicago Press, World Scientific Publishing เป็นต้น เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยในทุกสาขาวิชา สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วภายใต้ชื่อ IG Publishing eBooks

dm32 ebraryฐานข้อมูล ebrary -- คู่มือการใช้ pdfb --  
ebrary เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 จากสำนักพิมพ์ชั้นนำมากกว่า 500 สำนักพิมพ์ อาทิเช่น Oxford University Press, Cambridge University Press, Cornell University Press, Harvard University Press, Springer, John Wiley & Sons, MIT Press, Taylor & Francis, The McGraw-Hill Companies, Routiedge และ Yale University Press เป็นต้น ครอบคลุม 16 สาขาวิชาหลัก เช่น ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี สังคมศาสตร์ การแพทย์ และมนุษย์ศาสตร์ เป็นต้น

 • ฐานข้อมูล Britannica เปิดให้ทดลองใช้ 3 รายการ คือ

 • 1. ฐานข้อมูล BOL (ช่วงเวลาทดลองใช้บริการ 16 พ.ย. - 28 ก.พ. 58) 
  ฐานข้อมูลออนไลน์ใช้สืบค้นข้อมูล ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เหมาะสำหรับใช้ประกอบงานวิชาการ งานวิจัย (http://academic.eb.com )

 • 2. ฐานข้อมูล BIQ (ช่วงเวลาทดลองใช้บริการ 16 พ.ย. - 20 ธ.ค. 57) 
  ฐานข้อมูลรูปภาพ Britannica Image Quest เป็นฐานข้อมูลรูปภาพคุณภาพสูง รวบรวมจากแหล่งรูปภาพที่สำคัญและดีที่สุดกว่า 50 แห่งทั่วโลก( http://quest.eb.com )

 • 3. ฐานข้อมูล MWU (ช่วงเวลาทดลองใช้บริการ 16 พ.ย. - 28 ก.พ. 58) 
  ดิกชั่นนารีออนไลน์ Britannica Merriam-Webster Unabridged คลอบคลุมคำศัพท์พื้นฐาน คำศัพท์เฉพาะทาง การใช้คำศัพท์ในรูปแบบต่างๆ ( http://mwu.eb.com )

  *** Username : thepsatri Password : britannica

dm34 em

ฐานข้อมูล Emeral Management (EM92) -- (ช่วงเวลาให้บริการ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 58)
เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ